Allah se milegi line tho...

'Allah se milegi line tho tabiat hogi FINE dil ko milega chain phir zindagi hogi SHINE is pay ayegi islam ki DESIGN aur ye hai aaj ki HEADLINE.
Agar amal se hatoge SLIGHT tou qabr hogi TIGHT phir farishte karenge FIGHT aur jahanum me jaloge DAY and NIGHT.
Ye duniya hai ek INSTITUTION humne liya hai isme ADMISSION.
QURAN hai hamara CONSTITUTION hamare Nabi (saw) diye hai jiska PRESENTATION ispe chalna hai hamara PROFESSION jodo isse apna CONNECTION..

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts