"10" baatein...

"10" baatein
"10" baaton ko khatam kar deti hain


1. Tauba - Gunah ko
2. Dukh - Zindagi ko
3. Ghussa - Aqal ko
4. Sadqa - Musibat ko
5. Chugli - Dostee ko
6. Namaz - Be-Hayaee ko
7. Neki - Badi ko
8. Jhoot - Rizq ko
9. Zulm - Insaaf ko
Aur
10. Takabur - Aamal ko...

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts